Wethouder Bakker heeft gereageerd op onze open brief van gelopen zaterdag

14 december 2017

Hierbij de volledige brief van Wethouder Bakker:

In de raadsvergadering van 26 september 2017 is een initiatiefvoorstel aan de orde geweest met betrekking tot de Nuinhofbuurt (nummer I-1). Dit initiatiefvoorstel is unaniem aangenomen, inhoudende dat het college wordt opgedragen om:
1. In overleg met buurtbewoners, stichting Wonen Zuid en de huidige eigenaren van de woningen een inventarisatie van de aan de orde zijnde problematiek in de Nuinhofbuurt en daarvan afgeleid een meerjarig plan van aanpak op te stellen;
2. Gelet op het karakter van beschermd dorpsgezicht en de relatieve grootschaligheid van de problematiek te onderzoeken in hoeverre t.b.v. de te ondernemen werkzaamheden een financiële en/of beleidsmatige bijdrage te krijgen is van diverse partijen.

Bij deze laten wij u de stand van zaken toekomen.

Ad. 1 Alvorens met de bewoners in overleg te treden hebben wij op bestuurlijk en ambtelijk niveau een aantal constructieve overleggen gevoerd met Wonen Zuid. Wonen Zuid erkent de problematiek die in de Nuinhofbuurt speelt, met name het grote achterstallig onderhoud. Een aantal woningen die na mutatie vrijkomen worden (tijdelijk) niet meer verhuurd, een en ander in afwachting van de planvorming over de aanpak van de gehele wijk. Deze leegstaande woningen worden wel beheerd, zodat van buitenaf niet zichtbaar is dat deze leeg staan.

Gezien het versnipperde bezit (globaal 2/3 van Wonen Zuid, 1/3 particulier), de van toepassing zijnde meervoudige rijksmonumentale status (niveau van het pand, ensemble en tuindorp), en de complexiteit van de problematiek, maken het noodzakelijk dat een gedegen en grondige aanpak wordt nagestreefd. Op dit moment heeft Wonen Zuid bij deskundige adviseurs diverse onderzoeken uitgezet, zoals constructief onderzoek, asbestonderzoek, inventarisatie mijnschade, architectonisch- en bouwhistorische onderzoek. Na afronding van deze onderzoeken worden scenario’s opgesteld over een voorgestelde wijze van aanpak.

Hoewel wij hebben toegezegd nog in 2017 een informatieavond voor de bewoners te beleggen, kunnen wij deze toezegging niet gestand doen. Wij zijn van mening dat in deze zaak zorgvuldigheid boven snelheid gaat.
Aangezien wij het wel belangrijk vinden dat de bewoners geïnformeerd moeten worden, wordt door Wonen Zuid het initiatief genomen een uitgebreide bewonersbrief te versturen. Deze brief wordt nog vóór de kerst verzonden. De brief gaat ook naar de bewoners van de particuliere woningen.
In goed overleg met Wonen Zuid wordt bekeken wat het beste moment is om deze bewonersavond te houden.

In de brief wordt een contactpersoon van Wonen Zuid vermeld, waar bewoners met vragen en reacties terecht kunnen. Met de reacties zal zorgvuldig worden omgegaan en deze gaan deel uitmaken van de inventarisatie van de aan de orde zijnde problematiek.

Ad. 2 Komt aan de orde als meer duidelijkheid bestaat over de mogelijke scenario’s.