Limburgs Dagblad stelt vragen aan PvdA-Beekdaelen

27 juli 2018

Wat wil uw partij bereiken voor de nieuwe gemeente?
Wij willen een gemeente waarbij het voor iedereen goed en veilig wonen is, er eerlijk werk te krijgen is én waar mensen zich in hun eigen dorp thuis voelen.

Wat zijn volgens u de drie onderwerpen die de gemeenteraad het eerst moet aanpakken cq veranderen?

  • De gemeenteraad en het nieuw te vormen college moet naar haar inwoners gaan luisteren en ophouden met het bedrijven van oude machtspolitiek.
    De diverse koninkrijkjes moeten plaats maken voor een gemeente die met haar inwoners overleg heeft, luistert naar haar inwoners en vooral als gemeenteraad samenwerkt ipv elkaar te bestrijden.
    Oude politiek moet plaats maken voor nieuwe politiek. Achterkamertjes dienen plaats te maken voor gesprekken met inwoners.
  • De gemeenteraad dient te zorgen voor een organisatie die er is voor haar burgers. De overheid komt naar de inwoners toe ipv dat men naar een duur gemeentehuis moet gaan
  • De vergadercultuur en omgangsvormen binnen de gemeenteraad dienen per direct te veranderen. Er wordt te veel gekeken naar wie met een plan komt ipv dat er naar de inhoud van een plan gekeken wordt. Het gaat niet om poppetjes, maar om gezamenlijk het beste voor de nieuwe gemeente te bereiken!

Wat worden de drie grootste problemen voor de nieuwe gemeente en hoe zijn deze op te lossen?

4 weken geleden hebben wij ruim 350 inwoners van diverse kernen geënquêteerd. Hierbij konden de inwoners aangeven waaraan zij geld willen uitgeven in de nieuwe gemeente.

Uit deze enquête (zie www.beekdaelen.pvda.nl) blijkt dat een ruime meerderheid aangeeft dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor starterswoningen, verbetering van het groenonderhoud en het sociaal domein.

In alle kernen moeten we zorgen dat jongeren en starters op de woningmarkt voldoende aanbod hebben tegen betaalbare prijzen. In het prestatiecontract tussen gemeente en de woningcorporaties willen wij keiharde afspraken hebben staan dat de woningcorporaties stevig werk van maken.

Het gemiddelde niveau van het groenonderhoud is een 6, bij een mooie groene gemeente hoort dit minimaal een 8 te zijn. Wij realiseren ons dat dit extra geld kost. Maar ook door bewoners, verenigingen en ondernemers hierbij te betrekken kan er veel verbeteren.

Hoe denkt u over de Awacs-overlast, hoe zou de nieuwe gemeente hiermee om moeten gaan?

Hard inzetten op de sluiting van de AWACS basis. Na sluiting van Awacs hard aan de slag om vervangende werkgelegenheid te generen.

Tot die tijd continu geluidsmetingen en gezondheidsonderzoeken.

Overigens neemt de geluidsoverlast van MAA ook toe en dan met name in de kernen van Nuth. De nieuwe gemeenteraad zal ook hier moeten inzetten op geluidsmetingen en eventueel overlast beperkende maatregelen.

Hoe denkt u over de “scholenkwestie”?

Centraal staat de kwaliteit van onderwijs, waarbij het geweldig zou zijn als er basisonderwijs in iedere kern zou kunnen zijn. Echter is dat in deze tijd niet meer te realiseren.

In de kernen waar geen basisonderwijs is of het basisonderwijs dreigt te verdwijnen dient de gemeente faciliterend te zijn aan initiatieven die invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen.

Hoe denkt u over de verhuizing van VV Amstenrade? Hoe moet de nieuwe gemeenteraad hiermee omgaan?

Vooropgesteld is het jammer dat dit onderwerp er nog snel voor de verkiezingen doorheen gedrukt is.

Gezien de enorme bedragen die de gemeente bijdraagt aan sportaccommodaties in het algemeen én voetbalclubs in het bijzonder, heeft het onze voorkeur dat de nieuwe gemeente aan de slag gaat met een nieuwe visie sportaccommodaties.

Draagvlak, toekomstbestendigheid en betaalbaarheid dienen bij deze visie ten grondslag te liggen.

Niet iedere dorpskern hoeft én een voetbalclub, én een hockeyclub én een tennisclub te hebben. In Nuth hebben de gezamenlijke tennisclubs het initiatief genomen om te fuseren en zij hebben hier een geweldig mooie én toekomstbestendige vereniging voor terug gekregen.

Daarnaast is het een gemiste kans dat het gemeentebestuur van Schinnen niet gekeken heeft naar een gezamenlijk gebruik van het sportcomplex “op de vijf bunder” in het naastgelegen Vaesrade. VV Amstenrade en RKVV Vaesrade hadden mogelijk samen een mooie sterke en toekomstbestendige vereniging kunnen worden.

Bij welke regio zou de nieuwe gemeente zich moeten aansluiten?

Voor de inwoners veranderd er niets of wij nu kiezen voor de regio Sittard of de regio Parkstad. Iedere inwoner is vrij om zijn of haar boodschappen in Sittard of in Heerlen te doen.

Het voorzieningenniveau en de gemeenschappelijke regelingen van Parkstad hebben hun waarde bewezen.

Daarom kiezen wij vol overtuiging voor Parkstad.

Welke gemeenschappelijke regelingen zou de nieuwe gemeente moeten kiezen voor zaken als afvalverwerking, bestuurlijke samenwerking, sociale werkvoorziening en collectief vervoer?

Met het aansluiten bij Parkstad maak je als gemeente een keuze om een relatie aan te gaan en een relatie ga je alleen aan als er vertrouwen is, dus dat is het kiezen voor o.a. RD4, WSP Parkstad en de BSGW een logisch gevolg hiervan.

Juist door een relatie aan te gaan kiest je voor elkaar. Dus kiezen wij er niet voor om aan “cherry picking” te doen.

Hoewel de huidige gemeenteraden hebben gekozen voor het voortzetten van de Intergemeentelijke sociale dienst Kompas, vinden wij dat deze dienst een duidelijke koerswijziging moet maken.

Zij behalen fantastische resultaten volgens allerlei grafieken, echter bereiken ons steeds meer signalen dat de menselijke maat en een stuk maatwerk richting hun cliënten ontbreekt.