Amendementen en moties die door de fractie PvdA Nuth aan de orde zijn gesteld tijdens de afgelopen raadsvergaderingen

2 oktober 2018

Deze amendementen en moties zijn en werden ingediend door PvdA-raadslid Joost Geurts

Motie einde vertrouwen in Wethouder Bakker

Deze motie heb ik op 25 september 2018  ingediend tijdens de raadsvergadering. Deze motie kan gezien worden als voorlopig eindpunt van alsmaar terugkerende irritatie in de loop van de afgelopen jaren  in het verkeer tussen de PvdA én voltallige oppositie aan de ene kant en de wethouder aan de andere kant, gesteund door de coalitie. Behalve irritatie wordt in deze motie ook verwoord wat in de ogen van de PvdA verwacht mag worden van een door de raad benoemde wethouder. Deze verwachtingen heeft de wethouder bepaald niet ingevuld. Deze motie is met 8 (oppositie) en 9 (coalitie) verworpen.
Motie einde vertrouwen in wethouder Bakker

De motie van Treurnis was al ingediend op 3 juli 2018. Deze motie spitst zich toe op het ontbreken van zelfs een begin van de aanpak van de problematiek in de Nuinhofbuurt. Een begin zou volgens PvdA al zijn dat de wethouder een overleg belegt met de bewoners van de Nuinhofbuurt. Dat heeft hij, ondanks toezeggingen in de raad, tot op heden niet gedaan. Hij is wel (achter in de zaal gezeten) aanwezig geweest tijdens een informatie-avond eind augustus, georganiseerd door Wonen Zuid.

Bij de stemming over deze motie tijdens de raadsvergadering op 3 juli staakten de stemmen. Daarom stond de motie wederom op de agenda van de raad op 25 september 2018. Omdat ik niet twee maal hetzelfde verhaal wilde houden in de raad heb ik volstaan met het indienen van de Motie Einde Vertrouwen… en de motie van treurnis ingetrokken.

Amendement Verduurzaming Gemeentelijke gebouwen.

Dit voorstel is op 3 juli 2018 vastgesteld, zij in gewijzigde vorm. De wijziging houdt in, dat het college van B&W aan de raad een voorstel moet voorleggen over de financiering van de 1e fase van de verduurzaming, voor een bedrag ad € 314.000,– ( dus niet van € 700.000,–)

Dit voorstel heeft de steun gekregen van voltallige oppositie en één lid van de VVD; dus met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen is het voorstel aangenomen.
Amendement Raadsvoorstel Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen Nuth


Amendement Herinrichting Markt Nuth.

Met dit voorstel is gezocht naar een vergelijking van de feitelijke kosten van de herinrichting van het Europaplein in Hulsberg en de geraamde kosten voor de herinrichting Markt Nuth. Het resultaat van deze vergelijking is vernietigend voor de voorstellen m.b.t. de Markt Nuth. Bij vergelijking tussen die twee markten is Nuth onredelijk duur te noemen. Het opknappen van de markt Nuth met als resultaat 65 parkeerplaatsen zou makkelijk moeten lukken voor de helft van het geraamde bedrag van € 1,2 miljoen. In het vuur van de discussie in de raad op 25 september heeft de PvdA gezocht naar een mogelijkheid aansluiting bij een voorstel van de VVD. Die had een voorstel ontwikkeld voor enkel voor het opknappen van de markt van € 800.000,– maar wel met 25 parkeerplaatsen meer dan het voorstel van het college. De rekenformule van de PvdA t.a.v. de kosten van een parkeerplaats van € 7.500,– toepassend, zou dat neerkomen op te ramen kosten van afgerond € 700.000,– De PvdA heeft met steun van de oppositie voorgesteld om tegemoet te komen aan de voorstellen van de VVD en de kosten voor renovatie van enkel de markt Nuth te ramen op € 800.000,–. Dit voorstel is verworpen door de raad (8 stemmen van de oppositie voor en 9 stemmen van de coalitie tegen).

Amendement Raadsvoorstel Herinrichting Markt

 

Amendement Centrumvisie Nuth.

Dit voorstel is op 25 september 2018 ingediend om een brug te slaan tussen de opvattingen van de coalitie en de oppositie. Door ja te zeggen tegen de visie onder de restrictie, dat de onderdelen eerst uitgewerkt en besproken moeten worden met belanghebbende burgers zou de PvdA en een deel van de oppositie bereid zijn in te stemmen met de visie.  De coalitie heeft echter dit amendement verworpen en alleen de steun van de voltallige oppositie was niet voldoende om het voorstel aangenomen te krijgen.

Amendement Raadsvoorstel inzake Centrumvisie Nuth

 

Motie overleg bewoners Nierhoven.

Deze motie is op 3 juli (staken van de stemmen) en 25 september aan de orde geweest tijdens de raadsvergadering. Deze motie is ingegeven door de ronduit positieve ervaringen van de PvdA met overleggen met buurten over plannen die van belang zijn voor de betreffende bewoners. In Nierhoven is uitdieping van de vijvers aan de orde, de eventuele sloop van de gemeentelijke loods en de invulling van de vrij komende tennisbanen. Dus, stof genoeg om overleg te voeren. De wethouder heeft met voor hem bekende sleutelfiguren in de wijk gesproken en vindt het niet nodig een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde burgers te beleggen. Daartoe roept de PvdA de wethouder op. Ook deze motie is verworpen door de raad in de stemverhouding 9 (coalitie) 8 (oppositie).

Motie overleg met bewoners rondom vijvers Nierhoven