10 april 2017

Verslag opheffingsvergadering van de Afdeling Nuth van de Partij van de Arbeid

Opheffingsvergadering van de Afdeling Nuth van de Partij van de Arbeid

Aanwezig: mevrouw Verboom en de heren Geurts, Griffijn, Houben, Janssen, Kockelkoren(H), Kockelkoren(L)

Afwezig: met kennisgeving mevrouw Harms en de heer Sinkiewicz

  1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de afwezigheid van mevrouw Harms en de heer Sinkiewicz. Namens mevrouw Harms deelt de voorzitter mee dat zij zich niet kan verenigen met een fusie van de 3 afdelingen (Nuth, Schinnen, Onderbanken) op dit moment daar er in haar woonplaats veel onvrede is over de voorgenomen fusie van de ONS- gemeenten.
  2. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de Ledenvergadering van 24 november 2016.
  3. De Sociale Actie Nuth (SAN) is volop ondersteund.
  4. Het is een spannende tijd daar de huidige coalitie (BBN, Trots, VVD) poogt de coalitie te versterken door toetreding van de PvdA. Ons standpunt is duidelijk: nee en nogmaals nee en ook niet gedogen. Wij hebben ons eigen programma.
  5. De kascontrolecommissie heeft onder voorzitterschap van de heer Griffijn de boeken onderzocht en die akkoord bevonden en stelt de vergadering voor de penningmeester en overige bestuur de dechargeren voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering stemt in met het voorstel. Een probleem doet zich voor op de balans: het saldo van het geld dat de fractie krijgt van de gemeente ter ondersteuning van het fractiewerk bedraagt €2344,62 en de vraag is of dat geld mee overgaat naar de nieuwe Afdeling. Daarover is advies gevraagd aan de heer Boyen, raadsgriffier te Nuth, en het is wachten op een schriftelijke verklaring zijnerzijds. Voorlopig blijft het geld op de balans met als kenmerk “fractiegeld gemeente Nuth”. Overigens de totale vermogenspositie per 31-12-2016 was €11.334,39. Dit bedrag staat gedeeltelijk op een betaalrekening en gedeeltelijk op een spaarrekening.
  6. Rondvraag
  7. De heer Janssen dankt eenieder voor de fijne samenwerking.
  8. De heer Geurts vraagt zich af of de landelijke vereniging aanspraak kan maken op onze financiële middelen. De voorzitter merkt op dat dit misschien wel mogelijk zou kunnen zijn bij financiële krapte van landelijke organisatie maar dat dit allereerst van toepassing is op afdelingen die een aanzienlijke vermogenspositie hebben (onroerend goed, verkoop daarvan). De Afdeling Nuth van de PvdA valt niet in deze categorie.
  9. De heer Geurts prijst het nieuwe elan in de steunfractie.
  1. Opheffingsbesluit: om 20.25 uur de 9e februari 2017 besluit de vergadering met algemene stemmen de Afdeling Nuth van de Partij van de Arbeid op te heffen teneinde samen te kunnen gaan met de Afdelingen Schinnen en Onderbanken.

Wijnandsrade, 10 februari 2017

w.g. Lou Houben, secretaris