Uitnodiging Ledenvergadering PvdA-Beekdaelen op 20 augustus 2018

6 augustus 2018

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Beekdaelen

op 20 augustus 2018
om 19.30 uur
in ‘In de Wiesj’
Wissengrachtweg 6
6336 TJ Hulsberg

Het agendapunt Vaststeling kandidatenlijst zal niet door Richard worden voorgezeten, hij is immers ook een van de kandidaten. Het bestuur heeft Huub Kockelkoren bereid gevonden om op te treden als technisch voorzitter bij dit agendapunt.

Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Vasstellen agenda 20 augustus 2018
4. Vaststellen notulen Algmene Ledenvergadering 18 juni 2018
5. Advies kandidaatstellingscommissie
6. Stemming definitie lijst verkiezingen 21 november 2018
7. Mandaat voor aanvulling van de kandidatenlijst PvdA Beekdaelen
Tekst mandaat:
Ledenvergadering afdeling PvdA Beekdaelen besluit tot het verlenen van mandaat aan het bestuur en de lijsttrekker, Lars Kockelkoren, tot het aanvullen van de kandidatenlijst vanaf plaats 17 en verder. De voorlaatste en de laatste plaats zijn bestemd voor de heren Roy Proost en Leon Stevelmans.
Bij het aanvullen van de lijst worden de criteria voor kandidaten gehanteerd, zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 2 juni 2017. Bestuur informeert de ledenvergadering zo snel mogelijk.

Hulsberg, 20 augustus 2018
R. Griffijn   C. Snackers
vz                 secr

8. Voorstel afdrachtsregeling raadsleden en wethouders
9. Begroting
10. Rondvraag

Wij hopen u allen deze avond te ontmoeten.