Schriftelijke vragen over ‘Bestemming tennisterrein Molenveld’

14 augustus 2018

Aan de voorzitter van de raad
Nuth, d.d. 6 augustus 2018

Geachte voorzitter,

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2018 heeft de PvdA een motie ingediend over het overleg met bewoners rondom de vijvers Nierhoven. Als bijlage bij deze motie was gevoegd het verslag met genoemde bewoners op 5 juni jl. In dat verslag is te lezen, dat tijdens de bijeenkomst op 5juni ook gesproken is over de toekomstige bestemming van vrij komend tennisterrein Molenveld.
Afgesproken is toen in het najaar van 2018 samen met de bewoners van gedachten te wisselen over de toekomstige bestemming van genoemd tennisterrein.
Naar het idee van de PvdA zou een dergelijke aanpak om plannen te ontwikkelen in overleg met de betrokken bewoners mooi aansluiten bij de succesvolle rondgang langs de dorpskernen door de raden van drie fuserende gemeenten in de afgelopen maanden.

Afgelopen dagen hebben diverse omwonenden van het tennispark Nierhoven contact met ons gezocht, omdat ze vernomen hebben dat wethouder Bakker in gesprek zou zijn met een projectontwikkelaar over de verkoop van het tennisterrein, zonder dat de bewoners in de gelegenheid zijn gesteld hun visie over de toekomstige bestemming te geven.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij enkele vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:
1. Klopt het dat het college voornemens is het tennispark te verkopen aan een commerciële partij? Indien ja, dan graag een onderbouwing van dit voornemen. Indien neen, waarom heeft wethouder Bakker dit terrein met een projectontwikkelaar bezocht en waarom werden vragen van omwonenden niet beantwoord?

2. Indien vraag 1 niet volledig met nee kan worden beantwoord, dan vernemen wij graag welke projecten u op dit terrein wenst te realiseren en of u hierbij heeft meegenomen, dat er in de gemeente Nuth veel en veel te weinig starterswoningen zijn?

3. Op welke wijze zult u de omwonenden bij de verdere invulling het tennispark Nierhoven betrekken. Dit vragen wij u met nadruk, omdat wij als PvdA eraan hechten plannen te ontwikkelen in nauw overleg met omwonenden en de ervaring tijdens het overleg op 5 juni jl. was, dat de omwonenden een dergelijk stap zullen waarderen en met zeer bruikbare voorstellen zullen komen.

Met vriendelijke groet,
Joost Geurts,
Fractievoorzitter PvdA