Ontwikkelingen rond de aanpak voor renovatie van huurwoningen door Wonen Zuid in de Nuinhofwijk.

4 april 2018

Beste inwoners van de Nuinhofwijk,

Afgelopen week heeft wethouder Bakker de raad geïnformeerd over de voortgang omtrent de stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak van de Nuinhofwijk.

Het lijkt alsof er eindelijk werk verzet wordt.

Omdat wij denken dat jullie deze informatie niet onthouden mag worden hierbij de informatie die wij van de wethouder hebben ontvangen.

Memo Nuinhofwijk (van wethouder Bakker)
Door middel van deze memo breng ik u op de hoogte van de ontwikkelingen van de aanpak voor de renovatie van de huurwoningen door Woningcorporatie Wonen Zuid in de Nuinhofwijk.

Op woensdag 10 januari en maandag 19 februari zijn overleggen gevoerd met Wonen Zuid en de gemeente. In deze overleggen is de stand van zaken besproken van de onderzoeken door Wonen Zuid en is onzerzijds nogmaals het belang aangegeven van het snel geven van duidelijkheid richting bewoners (huurders en eigenaren).

Wonen Zuid onderschrijft het belang van het geven van duidelijkheid naar de bewoners. Samen is gesproken over het opstarten van communicatie richting bewoners. Voor een goed gesprek met bewoners is een zorgvuldig traject opgestart en een goede voorbereiding nodig en is het noodzakelijk de feiten te kennen op een groot aantal aspecten. Om inzicht te krijgen in deze aspecten is Wonen Zuid in 2017 gestart met een haalbaarheidsstudie. In deze studie worden de volgende stappen gezet:

  1. Opname van de technische situatie waarin zaken zoals constructieve-, bouwkundige-, bouwfysische- en veiligheid- en gezondheidsgebreken worden geïnventariseerd.
  2. Opname van de functionele staat van de woning waarbij getoetst wordt aan het gewenste programma van eisen, de functionaliteit van de woning en de comfortbeleving van de bewoners.
  3. Opname energetische staat, waarbij het bestaande energielabel wordt bepaald.

Voor deze haalbaarheidsstudie is een aantal onderzoeken noodzakelijk die in 2017 zijn opgedragen door Wonen Zuid. De eerste stap betrof visuele inspectie, waarbij een aantal leegstaande panden zijn onderzocht door gespecialiseerde adviesbureaus. Op basis van deze onderzoeken bleken vervolgonderzoeken noodzakelijk om tot een goed beeld te kunnen komen. Deze vervolgonderzoeken zijn ook al in gang gezet.

Nadat de belangrijkste feiten en omstandigheden bekend zijn, worden door Wonen Zuid oplossingsrichtingen met bijbehorende kosten verkend die kunnen dienen als onderlegger voor het gesprek met de bewoners en de bepaling van de definitieve aanpak.
Wonen Zuid levert dus, samen met externe deskundigen, de “technische” inbreng, bewoners brengen hun deskundigheid in vanuit wat zij belangrijk vinden. Samen kom je tot een aanpak wat leidt tot een functioneel ontwerp. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de 118 woningen van de spoorwegwerkerskolonie Nuinhofwijk uit 1918 zijn aangewezen tot rijksmonument, en beschermd op complex niveau (de wijk) als ook de complexonderdelen op niveau (blokvorming en woningniveau). Wijziging van deze monumenten is omgevingsvergunningplichtig, waarbij de adviezen van de regionale Monumentencommissie Landelijk Parkstad en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn voorgeschreven. De woningen voor spoorwegarbeiders zijn “in bovenregionaal perspectief zowel architectuurhistorisch als typologisch zeldzaam”, en uitgebreid omschreven in het monumentenregister.

In december 2017 heeft Wonen Zuid een uitgebreide bewonersbrief verstuurd, waarin de stand van zaken van de onderzoeken en de vervolgstappen met de bewoners is gecommuniceerd. Deze aanpak heeft Wonen Zuid ook besproken met haar huurdersvereniging, Op het zuiden. Zij onderschrijven de aanpak. Als de onderzoeken afgerond zijn en de (mogelijke) oplossingsrichtingen bekend zijn, zullen de bewoners en de huurdervereniging Op het Zuiden verder betrokken worden bij de planvorming.

Doordat onderzoeken tijdrovend en de noodzakelijke specialisten beperkte beschikbaar zijn, is een tijdspad lastig aan te geven. Wonen Zuid hoopt dat eind 3e kwartaal 2018 de resultaten van de onderzoeken en de oplossingsrichting bekend zijn.

Verder is het goed om te vermelden dat Wonen Zuid inmiddels leegstandbeheer in gang heeft gezet om de verpauping en het kraken van de leegstaande woningen tegen te gaan.

Het initiatief van de ontwikkeling ligt bij Wonen Zuid, de gemeente faciliteert bij het proces zoals vergunning traject en de daartoe vereiste adviezen van de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en bewaakt de voortgang.

Om elkaar goed op de hoogte te houden hebben we, Wonen Zuid en de gemeente afgesproken om structureel overleg in te plannen.

Einde memo

Wij zijn op zoek naar een voorbeeld van een renovatie waar ook een mix van huurders en kopers aan de orde is.

Wij willen daar contact mee opnemen en gaan zien hoe de belangen van huurders en eigenaren is omgegaan.

Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Lars Kockelkoren                                                                                                  John Essers
larskockelkoren@hotmail.com                                                                            essers.j@ziggo.nl
06-53842001                                                                                                                        06-23159333