Bijdrage van Lars Kockelkoren tijdens de behandeling van het Raadsprogramma

Door Lars Kockelkoren op 11 januari 2019

Voorzitter,

Als eerste willen wij graag onze dank uitspreken aan de verkenners voor het gedegen raadsprogramma dat in een moordend tempo tot stand is gekomen.

Daarnaast een woord van dank en waardering voor de gehele organisatie die, terwijl zij een metamorfose is ondergaan, gedegen voorwerk en ondersteuning heeft geleverd. Hulde hiervoor.

Tot slot willen wij de overige fracties danken voor het prettige wijze waarop wij hebben samengewerkt om tot dit document te komen. Samen werken aan de dingen die ons verbinden.

Voorzitter,

Samen maken wij Beekdaelen is een vaak genoemde slogan, maar wij menen oprecht dat wij het samen moeten gaan doen. Politiek, inwoners en ondernemers.

Daarom blijven wij in overleg met onze inwoners en steunen wij initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan. Wij als raadsleden hebben het vertrouwen van de burgers gekregen en wij moeten onze burgers ook het vertrouwen geven om met hun ideeën en plannen voor hun straat, buurt, wijk of dorp aan de slag te gaan. Ieder dorp heeft zijn eigen identiteit, vandaar dat wij hechten aan maatwerk.

Als overheid zijn wij benaderbaar en hebben wij goede én laagdrempelige dienstverlening met maatwerk daar waar nodig.

Bij onze Intergemeentelijke sociale dienst vragen wij aandacht voor voldoende ruimte om de doelmatigheid te bevorderen.

Als gemeente hebben wij straks tal van mooie regelingen om armoede te bestrijden en tegen te gaan. Uit gesprekken die wij gevoerd hebben blijkt dat veel mensen het moeilijk vinden om de aanvragen voor deze regelingen te doen. Dit kan door allerlei oorzaken zijn. Wij willen dat de gemeente meer doet dan alleen maar verwijzen naar deze regelingen. De gemeente moet met deze mensen aan tafel gaan zitten én dan niet tegenover hen, maar ernaast én samen deze aanvragen indienen. Alleen dan weten wij dat onze regelingen optimaal gebruikt worden door de mensen die het echt nodig hebben.

Voorzitter,

Beekdaelen is het hart van Zuid-Limburg en ligt in het centrum in de driehoek van Tripool. Met 9 buurgemeenten hebben wij de meeste buren van alle Limburgse gemeenten en dit verantwoord een 360 graden oriëntatie. De Pvda heeft een voorkeur voor aansluiting bij Parkstad, echter zouden wij, via onze voorzitter, GS willen verzoeken om een onderzoek te doen met trekking tot samenwerkingsverbanden in de regio voor Beekdaelen. Een dergelijk onderzoek, incl. kosten/baten analyse verwachten wij bij onze Wij zijn voorstander van een aansluiting bij Parkstad en tonen ons een betrouwbare samenwerkingspartner in de regio.

Alle 15 dorpskernen hebben hun eigen dynamiek. Met daarin tal van verenigingen. Deze verenigingen zijn het fundament van deze dorpskernen. Wij gaan meedenken met verenigingen om de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Zodat ieder dorp zeker kan zijn van gezond verenigingsleven.

Wel volgt er een zware opgave voor de nieuwe gemeente, een opgave die voor verenigingen gevolgen zal gaan hebben. Een opgave die bij sommige vereniging zorgt voor lastenverlichting, maar voor andere verenigingen lastverzwaring kan gaan betekenen. Het harmoniseren van de financiële ondersteuning voor verenigingen door de gemeente. Wij vertrouwen erop dat hierbij gekeken gaat worden naar een mogelijke weg van geleidelijkheid.

Een van onze speerpunten uit het raadsprogramma is de aandacht voor sociale huur en koopwoningen voor starters. Zodat iedereen zeker kan zijn van een woning in zijn of haar eigen dorp.

Bij een volgende verdiepingslaag van raadsprogramma willen wij graag meedenken omtrent een oplossing voor de problemen in de Nuinhofwijk.

Niet het vliegveld van Beekdaelen, maar de vliegvelden van MAA en Awacs zorgen voor overlast die teruggedrongen dient te worden.

Ondernemers kunnen rekenen op een gemeente die meedenkt bij het creëren van ruimte in de gemeentelijke regels of bij het herbestemmen van vastgoed. Wel vragen wij aandacht voor de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. Zodat iedereen zeker kan zijn van een vast inkomen.

De gehele gemeenteraad is ervan doordrongen dat wij keihard aan de slag moeten om onze gemeente te verduurzamen. Laten wij als gemeente het voorbeeld geven door ons inkoopbeleid zo veel mogelijk lokaal én duurzaam mogelijk in te richten. Ook zijn wij van mening dat de verduurzaming niet ophoud bij gemeentegrenzen en dat een regionale aanpak wenselijk zou zijn.

Bij de energietransitie vragen wij aandacht voor de betaalbaarheid en dus de haalbaarheid voor mensen met een kleinere beurs.

De afgelopen 30 is ons straatbeeld enorm veranderd. De bakker, slager, fietsenmaker en tal van andere middenstanders zijn met uitsterven bedreigt en de digitaliseren en retailisering vragen om een andere aanpak van concepten. Voorbeelden hiervan zijn blurring en shop-in-shop. De gemeente zou dergelijke initiatieven moeten ondersteunen, maar dient wel te waken voor een eerlijk speelveld.

Voorzitter, tot slot willen wij onze wens voor Beekdaelen uitspreken:

‘Beekdaelen waarin we zeker kunnen zijn.
Zeker zijn van een fijne woning.
Zeker zijn van goede zorg.
Zeker zijn van vast werk.
Zeker van gelijke kansen voor alle kinderen.
En zeker van elkaar en wat ons bindt.’

 

Lars Kockelkoren

Lars Kockelkoren

Mijn naam is Lars Kockelkoren (geboren in 1980), vader van drie dochters (Madelief, Roosmarijn en Lente), geboren en getogen in Nuth. Voormalig lid van Provinciale Staten (vice-fractievoorzitter). Tegenwoordig mag ik actief zijn als commissielid in de huidige gemeente Nuth. Lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA gemeente Beekdaelen In het dagelijks leven ben ik actief als

Meer over Lars Kockelkoren